Energieffektiv.com

FAQ

FAQ

Här får du svar på våra vanligaste frågor just nu.

 • Är det vanligt att man säljer sin el?

  Ja, eftersom många villaägare som investerat i solpaneler producerar mer el än vad de förbrukar säljer man sin överskottsel.

 • Är det bra för miljön med solpaneler?

  Att producera sin egen el med solpaneler är kanske det bästa du kan göra för miljön – tyst, inga utsläpp och solljus som enda bränsle. Dessutom får du billig energi. En bra ekvation.

 • Vad är det för skillnad på solceller och solpaneler?

  En solpanel är seriekopplade solceller där solcellerna omvandlar solljus till elektricitet. Ett exempel där solceller används är solcellsdrivna miniräknare

 • Vad kostar det att installera solpaneler?

  Fyll gärna i vår kalkyl för att få en grov uppskattning om investeringens storlek och när investeringen betalat sig. Anmäl också ditt intresse så kontaktar en av våra certifierade installatörer dig.

 • Vem ansvarar för att byta ut elmätaren i befintligt fasadmätarskåp?

  Din elnätsägare byter din elmätare efter en föranmälan gjorts.

 • Vad kostar det att byta elmätare?

  Din elnätsägare står för kostnaden.

 • Behövs huvudsäkringarna uppgraderas och vad kostar det?

  Vanligtvis behöver man inte uppgradera huvudsäkringarna då begränsad takyta och regelverk kring mikroproduktion styr hur stor anläggning du kan installera. Du kan beräkna den högsta möjliga uteffekt som kan anslutas på en specifik säkringsnivå genom formeln nedanför.Om nu en uppgradering av huvudsäkringarna skulle behövas får man begära en offert av behörig elinstallatör. Säkringsnivå x 230V x 3 = Högsta möjliga uteffekt i systemet

 • Hur debiteras nätavgifter vid mikroproduktion?

  Vid mikroproduktion behöver du elnätsabonnemang för både din produktion såväl som för din elanvändning. För kunder som under ett år, använder mer el än de matar ut på elnätet i form av överskott, är abonnemanget avgiftsfritt. Det betyder att det inte tillkommer några nya avgifter så länge du uppfyller kraven för mikroproduktion.

 • Finns det speciella tekniska krav på en solcellsanläggning för mikroproduktion?

  Anläggningens produktionskapacitet får maximalt uppgå till 43,5 kW och huvudsäkringen får vara högst 63 A. Växelriktare ska dimensioneras efter anläggningens toppeffekt för bäst verkningsgrad. Elbolagen rekommenderar en 3-fas växelriktare men 1-fas växelriktare kan användas för system under 3 kW och 16 A huvudsäkring. Vid större system bör installationen fördelas över 3 faser för att undvika nätstörningar.

 • Vad får man betalt för den el man säljer?

  Det pris du får för din producerade el varierar mellan elbolagen. De faktorer som styr priset är Nord pools spotpris, möjligheten att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier,skattereduktion och ersättning för nätnytta.Därtill kan vissa elbolag även erbjuda ett extra påslag per kWh för att bidra till utvecklingen av mikroproduktion.

 • Om man producerar mer el än man gör åt under en månad, hur debiteras detta då?

  Under sommarmånaderna producerar man mer el än vad man gör av med, men så länge man förbrukar mer än vad man matar ut på nätet under ett kalenderår räknas man fortfarande som mikroproducent.Om man matar ut mer el på nätet än vad man förbrukar under ett kalenderår uppfyller man inte längre kraven för mikroproduktion utan klassas istället som småskalig elproduktion. Därtill tillkommer elnätsavgift och en årlig avgift för mätning, beräkning och rapportering.

 • Har man som privatperson rätt att sälja sin egenproducerade el till valfritt elbolag oberoende av var i landet man bor?

  Som privatperson har man rätt att sälja sin egenproducerade el till valfritt elnätsbolag i Sverige. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma bolag som man köper sin el av. Det spelar inte heller någon roll var i landet du bor.

 • Finns det något elbolag som utmärker sig i Sverige, som betalar mycket för solel?

  Vattenfall är ledande när det gäller ersättning för el producerad från solen. De betalar i nuläget Nord pools spotpris plus en krona per kWh exklusive moms. För att kunna sälja el till vattenfall måste du även köpa den el du förbrukar av dom.

 • Behöver man bygglov för att installera solpaneler?

  Normalt sett ska det inte behövas ett bygglov om panelerna kan monteras direkt på taket, men man bör alltid kontakta sin kommun innan för rådgivning.

 • Vilka regler kring energiskattelagen gäller för egen elproduktion?

  Om du som privatperson säljer för mindre än 30 000 kr per år betraktas verksamheten som hobbyverksamhet och beläggs inte med energiskatt. Om du däremot bedriver yrkesmässig verksamhet dvs. att försäljningen uppgår till mer än 30 000 kr per år eller om elproduktionen ingår i ett företag, måste du betala energiskatt.

 • Kan man få nettodebitering från sitt elbolag?

  Med nettodebitering menas att man reducerar mängden el kunden tagit ut från nätet med mängden inmatad produktion från kunden. Detta är inte tillåtet av skatteskäl i dagsläget eftersom moms och energiskatt inte får kvittas. En del elbolag ger kunderna möjlighet att få nettodebitering vilket betyder att man kan tillgodoräkna samma värde på en producerad kWh som en konsumerad. Detta ska inte misstas för en kvittning av moms och energiskatt.

 • Vem gör föranmälan till elnätsägaren?

  När du planerar att installera solpaneler på taket är det viktigt att du kontaktar en behörig elinstallatör i ditt område. Elinstallatören är den som skickar in en föranmälan till elnätsägaren för ett godkännande.

 • Går det att bygga ut befintligt system med fler solpaneler vid ett senare tillfälle?

  Beroende på valet av paket, kan man välja att köpa till fler paneler. Panelerna säljs separat och antalet som kan köpas till begränsas av växelriktaren.

 • Varför säljer man el ut på nätet istället för att använda all el själv?

  Solcellerna är som mest produktiva de timmar då folk är och jobbar. Det i kombination med att elanvändningen är låg när det inte är någon hemma, gör att majoriteten av den producerade elen säljs som överskottsel.

 • Finns det stöd eller subventioner för solceller?

  Via din Länsstyrelse kan du ansöka om ett statligt investeringsstöd på upp till 35 procent av investeringskostnaden t o m 2016. Du kan även göra ROT-avdrag på halva arbetskostnaden.

 • Hur lång livstid har solpaneler?

  En solcell som inte utsätts för yttre påverkan håller i 200 år. Man brukar dock räkna med en livslängd på ca 25 – 30 år på solpaneler med en effektminskning på högst 15 procent.
  Livslängden på invertern beräknas till cirka 10 – 12 år.

 • Är det svårt att använda solpaneler?

  Nej, användningen är mycket enkel. Effektuttaget regleras automatiskt och underhållsbehovet är mycket litet.

 • Kräver solpanelerna underhåll?

  De är i stort sett underhållsfria och det är väldigt få rörliga komponenter vilket minimerar risken får krångel. Blir panelerna extremt smutsiga kan de rengöras med tvättsvamp.

 • Vad händer om panelerna täcks av snö eller löv?

  Då producerar de ingen el. Borsta av dem försiktigt med en sopkvast.

 • Hur funkar solpaneler när molnigt eller mörkt?

  På natten ger solpanelen ingen el alls. När det är molnigt minskar effekten med 5-10 procent vid lätt molnighet och med 50 procent vid riktigt regntunga skyar.

 • Hur påverkas solpaneler av kyla?

  Lustigt nog fungerar solceller bättre vid låga temperaturer. Men när det är kallt står oftast solen lägre vilket ger lägre effekt. Därför ger en solig dag i juli mer el än en i januari – men skillnaden är inte så stor som många tror.

 • Kan man verkligen använda solpaneler i Sverige?

  Ja, det går alldeles utmärkt. Sveriges solinstrålning är nästan lika hög som i t ex Tyskland där man kanske är bäst i världen på solel.

 • Hur mycket solceller behövs för att förse hela världen med el?

  Ungefär 70 000 km2 av solceller vilket motsvarar mindre än 5 procent av Saharas yta.

 • Hur ska huset se ut för att passa för solpaneler?

  De flesta hus är lämpliga för solpaneler. Takytan, som är minst 10 m2, ska vetta mot syd, sydväst eller sydost och inte ligga i skugga. Bäst lutning på taket är mellan 0-60 grader (andra lutningar fungerar men kräver annan montering med något sämre effekt). Sedan ska huset nivå på säkring ligga på minst 16A.

Visste du att

Tonåringarna är hushållens energitjuvar. 

I flera svenska kommuner kan du sälja din överproduktion av el.

I mindre skala kan solvärme användas för matlagning i en solugn.

Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa ny kyl eller frys. Energiklass A+++  är effektivast.

När du reser bort kan du sänka temperaturen inne till cirka 15 grader.

Om du byter 25 st 40w lapor mot lågenergilampor sparar du ca 1000:- på ett år

Energin som alstras av solen motsvarar 385 kvadriljoner watt - det är mycket!

Svenska hushåll förbrukar sammanlagt ca 28.000 GWH på ett år.

Solen avger mer energi på en sekund än all energi vi människor har förbrukat under vår tid på jorden.