Energieffektiv.com

Workshop kring affärsmodeller för energieffektivisering

Leave a Comment

I projekt Energitjänster arbetar EEF och Energimyndigheten för att undersöka hur fler företag kan lyckas med energieffektiviseringar genom att stimulera utveckling av energitjänster på marknaden. Projektet ingår i Energimyndighetens satsning för att stötta små och medelstora företag i deras energiarbete.

I projektet har en första omgång intervjuer med små eller medelstora bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, lokalhyresgäster och industrier genomförts. Syftet med intervjuerna har varit att få en bild av vilka behov olika kundgrupper har för att se om och hur energitjänster kan vara en väg framåt för att lyckas med energieffektiviseringar.

Resultaten och analyserna av dessa vill vi dela med branschorganisationer som representerar de branscher där leverantörer av energitjänster finns idag eller skulle kunna etablera sig.

För att komma vidare i arbetet behövs input och idéer på hur nya affärsmodeller skulle kunna se ut för att leverantörsföretagen i dessa branscher ska kunna möta de identifierade kundbehoven. EEF och Energimyndigheten anordnar därför en workshop kring detta den 10 januari kl 13:00-15:30 i EEFs lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Branschens input är extra viktig så här tidigt i projektet så vi hoppas du har möjlighet att komma!

Hör av dig till Linnéa Svanström (linnea.svanstrom@eef.se) om du vill delta!

Inlägget Workshop kring affärsmodeller för energieffektivisering dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Propositionen: ”Energiforskning med fokus på jämställdhet”

Leave a Comment

Regeringen har nu överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. Propositionen sammanfattar regeringens inriktning för forskning och innovation på energiområdet för åren 2017-2020. Insatserna ska främja innovation, tillväxt och export, samt lägga fokus på forskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– Sverige är en stark kunskapsnation och vi ligger redan långt fram vad det gäller omställningen till ett förnybart energisystem. Genom ett fortsatt starkt program för forskning och innovation på energiområdet ska vi behålla denna position. Det är viktigt för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål samtidigt som vi kan främja Sveriges ekonomiska utveckling och export, sade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på en pressträff.

Regeringens mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. En viktig pusselbit för att nå detta mål är det program för forskning och innovation på energiområdet som Energimyndigheten ansvarar för.

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att budgeten för programmet höjs med totalt 20 procent fram till 2020. Detta ger utrymme för bland annat mer tvärsektoriella och tvärvetenskapliga insatser, mer internationellt samarbete och en satsning på jämställdhet inom det framtida energisystemet.

– Vi kan inte bara ersätta gammal teknik med ny, vi måste modernisera och utveckla hela systemet. Vi behöver smarta system som bygger på aktiva kunder och producenter, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till Svenska Dagbladet.

– Mer kunskap och fler hållbara lösningar ger oss större möjligheter att möta framtidens utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som vi kan behålla tillväxt, sysselsättning och välfärd, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Inlägget Propositionen: ”Energiforskning med fokus på jämställdhet” dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

”Permanenta inte ett A- och B-lag vid renovering av miljonprogrammen”

Leave a Comment

En reformerad satsning från regeringens sida kan bidra till energieffektiviseringsmålet men också till att förbättra hälsan för hyresgäster runt om i landet, det skriver representanter från Astma- och Allergiförbundet, Energieffektiviseringsföretagen och Svensk Ventilation i ett debattinlägg i Aktuell Hållbarhet, vilket vi återger här nedan.

”En stor andel av Sveriges befolkning har allergi och annan överkänslighet som förvärras eller utvecklas på grund av dålig inomhusmiljö. I Sverige pågår nu en historiskt stor satsning på att bygga nya bostäder. I nybyggda hus och lägenheter finns moderna och energieffektiva lösningar som ger en god boendemiljö. Det är bra, men kommer bara dem till del som har möjlighet att köpa eller hyra dessa bostäder.

Standarden i de miljonprogram som byggdes i Sverige under 60- och 70-talet, där en stor andel av de boende är hyresgäster, är en helt annan. En renovering som genomförs på rätt sätt kan både minska energibehovet och förbättra inomhusmiljön. Men vi befarar att regeringens satsning på renoveringar av dessa hus nu riskerar att permanenta ett A- och B-lag bland de boende då god inomhusmiljö inte är villkorat i stödet.

Många år av uppskjutet underhåll gör att renoveringsbehoven i miljonprogrammen är stora. Dålig inomhusluft, drag och andra komfortproblem är vanligt, samtidigt som energiläckaget är betydande. Trots regelverk kring inomhusmiljö blir många sjuka av sina bostäder. Barn är känsligare för fukt, mögel och luftföroreningar och barn i bostäder byggda under miljonprogramsåren är särskilt drabbade av allergisjukdom.

Den första oktober införde regeringen ett särskilt stöd för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar, det vill säga miljonprogramsområdena. Svensk Ventilation hade under våren kontakt med närmare 100 fastighetsägare och -förvaltare i dessa områden, varav majoriteten är allmännyttiga. Det framkom att många har kartlagt nödvändiga energieffektiviseringsåtgärder i sitt fastighetsbestånd men att de inte har råd att genomföra omfattande insatser. Intresset för att söka stöd för renoveringar är därför stort, men då behoven är stora efterfrågas även mer långsiktiga satsningar.

Bostads- och servicesektorn står för knappt 35 procent av Sveriges totala energianvändning. Om Energikommissionens mål om 50 procent effektivare energianvändning 2030 ska bli verklighet krävs energieffektivisering av bostadssektorn. Energimyndigheten och Bebos projekt Halvera Mera visar att nyckeln till större energibesparingar i flerbostadshus ofta ligger i större åtgärder för värme- och ventilationssystem samt klimatskalsåtgärder som exempelvis balanserad ventilation med återvinning (FTX), nya fönster och tilläggsisolerade fasader. Åtgärder som ofta kostar något mer.

Vi tillbringar närmare 90 procent av vår tid inomhus och luftkvaliteten i våra bostäder har stor inverkan på hur vi mår. Det finns nu en chans att förbättra boendemiljön i några av de mest eftersatta bostadsbestånden i landet. Erfarenheter från 1970-talet visar att kampanjer och åtgärder med ensidigt energifokus kan slå tillbaka med försämrad hälsa och sjuka hus i form av mögel, fukt och ohälsosam inomhusmiljö. Låt oss dra lärdom av det.

Ingen ska behöva utveckla eller förvärra allergi på grund av miljön i sitt eget hem. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) bör nu ta tillfället i akt och införa ett tydligt krav på god inomhusmiljö i renoveringsstödet. De energieffektiviseringsåtgärder som genomförs inom regeringens satsning ska enligt stödförordningen följas upp med en energideklaration för att säkerställa resultat. På samma sätt bör inomhusmiljön följas upp med exempelvis en enkät. En byggnads syfte är att skapa en god inomhusmiljö – inte att spara energi. Vi ska inte ställa energieffektivisering emot god inomhusmiljö. En reformerad satsning kan både bidra till energieffektiviseringsmålet och förbättra hälsan för hyresgäster runt om i landet.”

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet
Lotta Bångens, vd EEF
Britta Permats, vd Svensk Ventilation

Inlägget ”Permanenta inte ett A- och B-lag vid renovering av miljonprogrammen” dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

The great American

Leave a Comment

I Stockholm fanns för några år sedan en restaurang med det märkliga namnet “The great American disaster”. Efter en tid gick de i konkurs och bytte namn till “The great American”. Och när inte det gick längre ersattes den av puben “Golden Days”. Just nu känns det som om vi befann oss i den första fasen av den krogsvängen!

Särskilt när man ser utnämningarna till framtida regering i USA. Det senaste är förre Texasguvernören Rick Perry som energiminister. Den bravad som citeras nu är att han som tidigare presidentkandidat ville lägga ned bland annat energidepartementet men på journalisternas fråga om vilket (av tre) departement som skulle försvinna hade han glömt vilket. Han räknade på fingrarna och kom upp med två för att sedan säga “Oops”!

Att han är klimatfiende är självklart men också att han yttrat tvivel på evolutionsläran. I september 2011 kunde rapporteras:

…..Texasguvernören Rick Perry som i ljuset av en lång torrperiod i april i år utfärdade en proklamation att alla Texasbor oberoende av religion skulle samlas i tre dagar för att be högre makter om regn! Ingen ny ide precis men en variant eftersom regndans tidigare lär ha förekommit i den delen av världen.

Inte ens för trainee-jobb ställs så låga krav!

Källa: Fourfact.se

Företagens drivkrafter

Leave a Comment

Oss byråkrater emellan – vi vet ju att företag drivs av viljan att maximera sin vinst och att växa. Så det är egentligen ganska enkelt att påverka. Det är pengarna som styr! Eller….?

En debattartikel i DN, skriven av två företagsekonomer, ger en lite annorlunda vinkel “Företag ska skapa välstånd, inte bara vara vinstmaskiner”. Här kommer ett helt samhälle med:
Resurser från olika intressenter tillsammans, är grunden för företagets produktion av varor och tjänster, men också för att samhället, som omger företaget med anställda, leverantörer, kunder, banker, aktieägare etcetera skall fungera.
Och när helheten tas med så har det konsekvenser:
Politiker, finansaktörer och företagsledare agerar i dag som om företagens roll enbart är att vara vinstmaskiner. Men när missnöjet växer hotas i längden demokratin – risken för en utveckling mot inslag av ”polisstat” när eliten ska försvara klyftorna är uppenbar

Mycket tänkvärt inte minst för oss som grunnar över hur det kommer sig att energieffektvisering inte har mera luft under vingarna trots att det är självklart lönsamt. Är det just fixeringen på lönsamheten och övertron på att det går av sig självt som är problemet? En brittisk studie av mikroföretagarens roll visar att de många småföretagen som skall göra jobbet har mycket att tänka på. De skapar värde-välstånd varje dag! De skulle behöva hjälp med detta i högre grad än att bara behandlas som spelautomater där pengarna och resultaten trillar ut när man drar i spaken.

Källa: Fourfact.se

Utrensningar förbereds i USA DOE?

Leave a Comment

I inledningsanförandet till Nobelpriscermonin togs upp den växande populismen och särskilt klimatfrågan och att den bemöts med misstro och förakt för vetrenskapliga fakta.

Nästan samtidigt publicerar New York Times en artikel som visar att den kommande administrationen i USA förbereder radikala omläggningar i energipolitiken.

Det är i sig inte så konstigt om det inte vore för att man till de anställda sänt ett frågeformulär där man vill ta reda på mera i detalj vilka anställda som varit på klimatmöten och vad de sagt/gjort där.

President-elect Donald J. Trump’s transition team has circulated an unusual 74-point questionnaire at the Department of Energy that requests the names of all employees and contractors who have attended climate change policy conferences, as well as emails and documents associated with the conferences…..

……Several questions signal an intent to downsize the department, including queries about existing vacancies and the number of assistant energy secretaries that are mandated by law. One question requests recommendations to implement a 10 percent budget reduction over the next four years.

The questionnaire also suggests a new emphasis on nuclear power, including queries about supporting the operation of existing nuclear reactors; preventing the premature closing of nuclear plants; increasing research and development of advanced nuclear reactors; and moving forward with plans to license nuclear waste disposal at Nevada’s Yucca Mountain, which was shut down by the Obama administration.

One question touches on the department’s support for “offshore wind,” a particular interest for Mr. Trump, who is fighting wind turbines off the coast of one of his golf courses in Scotland.

 

Källa: Fourfact.se

Är “post-truth” nytt?

Leave a Comment

Knappast men metoderna har uppdaterats. Läsning av Georg Orwells texter om och från det sena trettiotalet när fascismen rotade sig i Tyskland och Italien och Stalinismen bredde ut sig i Östeuropa visar att sanningen ofta fått vika för skrönor och vinklingar. Men nästan ett sekel senare har de som vill göra sig till förmedlare av sina egna “sanningar” fått nya instrument till sitt förfogande. Men deras fiender är desamma även om benämningarna fått nya namn – “Etablissemanget” har blivit “PK-eliten” och de självutnämnda sanningssägarna kallar sig “skeptiker”. Ett epitet de inte förtjänar!

Klimatförnekarna är ett exempel och de har fått ny luft under vingarna visar en artikel i The Guardian. Ytterligare understött av att Trump vill göra en framstående förnekare, Scott Pruitt, till chef för EPA, den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket.

Att det kan bli verkligt allvarligt visar också att den falska nyheten om “pizzagate” i Washington kunnat leda till massmord.

Men det går att söka tröst hos Orwell när han säger att dessa rörelser aldrig kan vinna. Vi får hoppas att citatet som tillskrivs Lincoln håller (och är sant!).
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

Källa: Fourfact.se

Regeringen beslutar om krav på nära-noll-energibyggnader

Leave a Comment

Regeringen har i dag beslutat om en ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) som genomförs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden kring nära-nollenergibyggnader enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Sveriges åtagande enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda innebär att alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

– Beslutet idag kommer att driva på och stödja en fortsatt utveckling för energieffektivisering inom byggbranschen. Det är bra, men jag vill samtidigt passa på att be om ursäkt till byggindustrin för både den förra och den nuvarande regeringens senfärdighet i genomförandet av detta EU-direktiv, eftersom det beslutades 2010 och det kommer ta sju år innan de konkreta svenska reglerna finns färdiga från Boverket. Tidsutdräkten försvårar naturligvis ett smidigt genomförande i det praktiska arbetet, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Boverket kommer efter detta beslut, som träder i kraft 1 april 2017, att ta fram föreskrifter och skicka ut dem på remiss. Dessa föreskrifter kommer att bestå av två olika delar. Den första delen är de nära-noll-krav som kommer att ställas på de byggnader som börjar byggas från och med att föreskrifterna träder i kraft. Den andra delen består av preciserade krav på en nära-noll-energibyggnad 2021.

Dagens beslut innebär att regeringen på ett övergripande plan fastställer vad en nära-nollenergibyggnad är och hur energiprestandan ska beräknas men att Boverket även fortsättningsvis sätter nivåerna på vilken energiprestanda som måste uppfyllas. Boverket tar också fram en detaljerad beräkningsmetod.

Inlägget Regeringen beslutar om krav på nära-noll-energibyggnader dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se