Energieffektiv.com

Författararkiv: Energieffektiv.com

”Säkra en hållbar utveckling av byggandet”

Leave a Comment

DEBATT. Regeringen måste ge Boverket direktiv som säkrar en hållbar utveckling av byggandet. Nuvarande energikrav leder utvecklingen fel och måste omedelbart ändras, skriver Energiföretagen, SKL, Energieffektiviseringsföretagen och Forum för energieffektivt byggande.

Eje Sandberg
ordförande, Forum för Energieffektivt Byggande
Lotta Bångens
vd, Energieffektiviseringsföretagen
Ann-Sofie Eriksson
sektionschef planering, säkerhet och miljö, Sveriges Kommuner och Landsting
Erik Thornström
Energiföretagen Sverige

För byggnader är stegvis skärpta krav på energieffektivitet från både EU och nationellt av stor betydelse för att minska samhällets klimatpåverkan och resursanvändning. EU har i somras presenterat sitt nya direktiv om byggnaders energiprestanda. För att genomföra det har Boverket fått i uppdrag att göra en ny översyn av energikraven i byggreglerna.

Med Boverkets ansats finns en klar risk att byggreglerna återigen favoriserar vissa energisystem på bekostnad av en energisnål utformning av själva byggnaden. Val av visst energisystem gör det möjligt att bygga med sämre isolering och sämre installationer. Det är inte syftet med byggreglerna. Denna snedstyrning blir allvarligare när kraven skärps och även tillämpas i bidrags- och certifieringssystem. Boverkets ansats har tagits fram trots att EU:s direktiv framhåller likabehandling av olika slags förnybar energi, oavsett om den produceras vid byggnaden eller tillförs som el eller fjärrvärme och att energieffektivisering ska göras först – därefter ska val av energisystem göras.

Reglerna favoriserar värmepumpslösningar

Boverkets byggregler (BBR) kombinerar byggnadens och tillförselsystemets egenskaper i samma tal. Därmed kan en byggnad med större värmeförluster klara energikraven om viss typ av energitillförsel väljs. Med dagens regler är det system med egen värmepump som ger denna effekt, eftersom en egen värmepump i regel har betydligt högre värmeutbyte än den viktningsfaktor för el som anges i byggreglerna.

Konsekvenserna har senast uppmärksammats i de projekt som sökt statliga investeringsstöd för hyresbostäder. För att nå högsta bidragsnivån krävs en mycket låg nivå på köpt energi enligt BBR:s definition. Då väljs värmepumpar istället för fjärrvärme i kombination med mycket låga värmeförluster. Vi får därmed byggnader med högre effektbelastning när elproduktion och elimport är som mest ansträngd och klimatbelastande.

Även när solceller placeras på taket får det samma effekt, huset kan byggas med sämre isolering eftersom egenproducerad energi dras av från byggnadens energianvändning. Det är bra med solceller, men här finns andra styrmedel som bidrag, skatter och elcertifikat. Vi menar att BBR i första hand måste säkra att byggnaden i sig blir så effektiv som möjligt.

Kontrollprocessen fungerar inte

Det är inte bra att ha energikrav enligt lag, som inte följs upp vad gäller efterlevnad. Komplexiteten i energiberäkningar är stora, mängden indata omfattande, slarvfel och subjektiva bedömningar görs. Allt detta bidrar till avvikelser. Därtill är en del beräkningsstöd som används inte möjliga att granska. Kontroll före byggstart är därför ovanligt. Men kontroll sker inte heller i efterhand. BBR kräver nämligen inte uppföljande mätning på byggnader som säljs inom två år efter byggnaden är klar.

En stor andel byggda flerbostadshus klarar inte kraven när verklig användning mäts upp. Detta visar att kontrollprocessen inte fungerar.

Vad behöver göras?

  • Primärenergital eller viktningstal ska väljas så de ger en mer verklighetsbaserad och rättvis balans mellan fjärrvärme och egna elbaserade värmepumpslösningar. Byte av energiförsörjning (till exempel mellan el och fjärrvärme) ska kunna ske utan att energikravet överskrids. Val av energisystem ska inte kunna göras på bekostnad av byggnadens energieffektivitet.
  • Kravet på energiprestanda bör kompletteras med energikrav som minimerar byggnadens värmeförluster oavsett val av energitillförselsystem. Krav på låga värmeförluster har tillämpats i mer än tio år för certifiering av svenska passivhus. Det finns metodik och erfarenheter för att begränsa värmeförluster. Kravet på låga värmeförluster kan uttryckas med till exempel ett värmeförlusttal som beräknas utifrån data på isolering, otäthet, ventilationsluftflöde och ventilationens återvinningstal. Sådana data är enkla att förstå och tillämpa i byggprojekt och kan granskas innan igångsättningstillstånd ges. Upphandlingsmyndigheten har nyligen utarbetat upphandlingsmallar för att använda värmeförlusttal som krav på energieffektiva hus.

Vi uppmanar nu regeringen att uppdra till Boverket att säkerställa dessa kvalitetskrav på byggreglerna i den översyn som pågår.

Därmed kan vi fortsätta vårt arbete mot hållbar utveckling och en effektivare energianvändning inom bebyggelsen.

Läs artikeln i sin helhet hos Altinget

Inlägget ”Säkra en hållbar utveckling av byggandet” dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Lågenergihus behöver inte vara dyrare att bygga

Leave a Comment

I en rapport till regeringen presenteras resultatet där Energimyndigheten och Boverket konstaterar att det går att bygga med minst 25 procents lägre energianvändning och att det i förhållande till kraven i Boverkets byggregler (BBR), som gällde 2011 och 2015, också kan vara lönsamt. Rapporten baseras på fallstudier av olika typer av lågenergibyggnader runt om i Sverige.

Andra slutsatser från rapporten är att 75 procent av byggnaderna har en högre uppmätt energianvändningen än vad som är projekterat, samt att övriga tekniska egenskaper sannolikt inte påverkas av att det är en lågenergibyggnad.

I rapporten redovisas också de kompetenshöjande insatserna som genomförts riktade olika slags aktörer som är involverade i processen för att uppföra en byggnad.

Analyser och fler slutsatser finns att läsa i rapporten, du hittar den i Kunskapsbanken.

 

Inlägget Lågenergihus behöver inte vara dyrare att bygga dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Aktiviteter med EEF i höst

Leave a Comment

Under hösten anordnas en hel del aktiviteter för både beställare och leverantörer av energitjänster.

Nätverksdag för energibolag med energitjänster

EEF startar nu upp ett nätverk för energibolag som erbjuder energitjänster, eller vill erbjuda energitjänster. Syftet är att vi ska hjälpas åt att utveckla branschens energitjänster, till gagn för kunder, leverantörer och miljön.

Den första nätverksträffen är den 8 november kl 09.30-16.30 hos EEF i Stockholm. 

Vill du/ni delta kontakta Mikael Gustafsson på mikael.gustafsson@eef.se

Nätverket och träffarna är gratis men ni måste vara medlem i EEF. Dock är det fritt att delta på en första träff för att ”prova på”. I dagsläget har vi sju energibolag som medlemmar.

Miniseminarier med Fastighetsägarna Stockholm

Varannan torsdag med start den 13 september hålls frukostseminarium hos Fastighetsägarna Stockholm dit fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bjuds in för att lära sig mer på olika teman inom energieffektivisering. Ledande företag och experter inom de olika temaområdena kommer att ge konkreta tips och råd. Vill ditt företag delta? Kontakta Mikael Gustafsson, mikael.gustafsson@eef.se

Teman: Energideklaration och energikartläggning, Arkitektonisk gestaltning vid energieffektivisering, Reducering av kall och varmvattenanvändningen, Energieffektivisering i underhållsplaneringen, Energieffektiv belysning, Jämn temperatur i alla lägenheter, Effektreducering för klimatet och din ekonomi

Seminarierna hålls mellan kl. 8-9, frukost serveras från kl. 7.30.

Arbete pågår med att utveckla liknande upplägg tillsammans med representanter för industrisektorn!

Workshop med Energikontoret i Västernorrland och Länsstyrelsen

Tillsammans med energikontoret i Västernorrland och Länsstyrelsen anordnas en halvdagsworkshops på tema Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster. Workshopen riktar sig till företag som hjälper fastighetsägare/bostadsrättsföreningar/industrier att energieffektivisera och ger deltagarna ökad förståelse för kundbehov och verktyg för att bättre möta dessa.

Sundsvall 28 november: Se fullständig inbjudan här!

Genomförda aktiviteter

Specialsession på Building Sustainability

Under konferensen Building Sustainability berättar EEF och Stockholm stad om resultaten från projektet Målstyrd energiförvaltning. Datum och tid: 25 oktober kl 11-12, Målstyrd energiförvaltning – en transparent energitjänst för fastighetsägare. Läs mer här!

Plusenergiforum Jönköping

Plusenergiforum i Jönköping hålls för andra året i rad och har denna gång tre teman: Hållbart resande, Hållbara transporter och Energismarta företag och byggnader. Lotta Bångens från EEF modererar Energismarta företag och byggnader och EEF kommer dessutom hålla två föredrag:

Affärsutvecklingsresa mot kundanpassade energitjänster
Ny auktorisation av företag som säljer energieffektivisering

Datum och plats: 18 oktober, Elmia

Läs mer här!

Workshop med energikontoren i Örebro och i Jönköping

Tillsammans med energikontoren i Örebro län och i Jönköpings län anordnas halvdagsworkshops på tema Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster. Workshopen riktar sig till företag som hjälper fastighetsägare/bostadsrättsföreningar/industrier att energieffektivisera och ger deltagarna ökad förståelse för kundbehov och verktyg för att bättre möta dessa.

Datum:

Örebro den 18 september: Se fullständig inbjudan här!

Jönköping den 20 september: Se fullständig inbjudan här!

 

 

Inlägget Aktiviteter med EEF i höst dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

EEF får medel för nytt 3-årigt projekt!

Leave a Comment

EEF har fått 6,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att driva ett projekt som ska få fart på energieffektiviseringen inom offentlig sektor i Östra Mellansverige. Samverkansparter i projektet är Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret i Region Örebro län, Linköpings universitet och Mälardalens högskola.

Projektet backas upp ekonomiskt av Region Uppsala, Region Örebro, Energimyndigheten, Installatörsföretagen samt 7 deltagande kommuner. Även Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting samt 5 energitjänsteleverantörer (Bengt Dahlgren, Rejlers Energiprojekt, Elajo, Gunnar Karlsen och Systemair) deltar i projektet.

Har du frågor eller vill veta mer – kontakta Lotta Bångens, lotta.bangens@eef.se

Se pressmeddelande från Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige: Beviljade medel – Till media 31 maj 2018

Håll utkik efter mer information om EnOff – Energieffektivisering i offentlig sektor!

Inlägget EEF får medel för nytt 3-årigt projekt! dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Nya målet för energieffektivisering håller knappt styrfart

Leave a Comment

Idag, fredag 15 juni, debatteras den sista propositionen från den blocköverskridande Energiöverenskommelsen i riksdagen. Här ingår Sveriges nya mål för effektivare energianvändning – ett mål som tyvärr redan är passé innan det passerat riksdagen. Den regering som tillträder i höst behöver spänna bågen hårdare och på allvar sätta effektivisering främst. Det skriver bland andra Lotta Bångens, EEF och Linda Burenius Magnusson, 100 % förnybart.

Läs debattartikeln i Ny Teknik: https://www.nyteknik.se/opinion/nya-malet-for-effektivisering-ar-redan-passe-6919711

Inlägget Nya målet för energieffektivisering håller knappt styrfart dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Teknikmöte – en mötesplats för medlemsföretagen

Leave a Comment

Representanter från åtta olika medlemsföretag möttes för att utbyta erfarenheter och lära varandra om sina tjänster och tekniska lösningar under EEF:s teknikmöte. Varje företag fick hålla en kort presentation och berättade engagerat om hur de hjälper sina kunder att energieffektivisera. Eftermiddagen avslutades med somrigt mingel och provsmakning av årets första svenska jordgubbar.

EnergiVeritas var först ut och berättade om hur de bland annat driftoptimerar kylsystem enligt ClimaCheck-metoden. EnergiVeritas är också auktoriserat företag inom energikartläggning.

Strive Energy lärde oss alla mer om stirlingmotorns användningsområden i olika off-grid-lösningar. Strive Energy har även en egenutvecklad växelriktare som kan mäta all förbrukning i huset.

Konsultföretaget Dry-IT visade upp sin bredd av tjänster inom energi, miljö och fukt och erbjuder allt från projektering till utbildningar och förvaltning. Dry-IT är duktiga inom passivhus och är certifierade enligt passivhusstandarden. De är också auktoriserat företag inom energikartläggning.

Näst på tur var Lightlift, ett engagerat litet familjeföretag med expertis inom höj- och sänkbara mediahissar. Deras lösning gör rengöring och byten av t.ex. belysning eller luftfilter enklare och därmed blir underhållet både billigare och säkrare. Lightlifts projekt spänner över en mängd olika verksamheter så som idrottsanläggningar, undervisningslokaler, kyrkor, ljusgårdar m.m.

SMC Automation berättade om den stora potentialen för att effektivisera tryckluftssystem. De berättade att man i nästan vilken industri som helst kan garantera 20 % energibesparing genom att t.ex. optimera trycket, täta läckor och se över blåsapplikationer. Många gånger går det att nå ännu längre!

Branschorganisationen Swedisol representerar fyra stora tillverkare av isoleringsprodukter. De lyfte hållbarhetsperspektivet och berättade om hur de utgår från FN:s globala mål i sitt arbete. Swedisols vision om hållbara byggnader är att de ska ha låg energianvändning med låg klimatpåverkan och hög invändig komfort som bidrar till god hälsa och är säkra att bo i.

Energibolaget Stockholm Exergi berättade om hur deras energitjänster leder till hållbara energilösningar tillsammans med kunderna. Energitjänsterna skapar win-win situationer! De hjälper bland annat kunderna med effektstyrning och samarbetar med förvaltningsbolag i Stockholm. Bostadsrättsföreningar utgör den största andelen av antalet kunder.

Företaget 468P stod för eftermiddagens mest spännande rekvisita – nämligen en drönare vars uppgift är att hitta värmeläckage på t.ex. tak eller längs fjärrvärmeledningar. Med hjälp av drönaren går det att snabbt lokalisera var problemet finns så att rätt åtgärder kan genomföras.

 

 

Inlägget Teknikmöte – en mötesplats för medlemsföretagen dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

”Elbolagens service för dålig – skärpning”

Leave a Comment

Så lyder rubriken på en artikel i Ny Teknik och som handlar om att elbolagens försäljning av solceller till privatpersoner är dålig/usel. Man kräver väldigt mycket information och aktivitet från kunden. En kund som gärna vill göra något gott men finner att kraven för att få sin installation blir övermäktiga. Mitt i prick!

Men samtidigt inte överraskande! Så här är det ju över hela linjen. Så här skrev Ola Månsson, VD på Installationsföretagen i Aktuell Hållbarhet nyligen:
Med vita certifikat vänder vi på incitamenten. Istället för att hela ansvaret för energieffektiviseringen ligger på konsument och fastighetsägare läggs en del på de energiproducerande företagen.
Tanken han luftade vara att energiföretagen skulle kunna bli till en mera kompetent partner för en “vilsen” konsument som står inför ett komplext problem.

Tyvärr är problemet strukturellt. Våra myndigheter har länge hävdat att “det inte finns några marknadsimperfektioner” som fordrar styrmedel av typ vita certifikat. Kunden har sitt fria val och kan själv avgöra om man vill effektvisera eller inte. Det är helt rätt! Men kunden behöver hjälp för att lösa uppgiften HUR och NÄR effektviseringen bäst kan göras!

Och det gäller i stor utsträckningen även solceller. Kunden skall känna TRYGGHET i att uppgiften kan lösas. Gör om – Gör lätt!

PS Men sedan kan man inte undgå reflexionen att Lunds Universitet inte heller är så bra på att sälja! När man söker efter underlag från den berörda institutionen om den artikel de skrivit hittar man inget på nätet annat än en referens till den egna artikeln. Skärpning! 

Källa: Fourfact.se

Har den Tyska maskinen börjat hacka?

Leave a Comment

Vi har sett att det varit en lång och svår process att formera en ny regering i Tyskland. Och det är inte svårt att inse att striderna om vem som skall bestämma vad också påverkar “Energiewende”. Euractiv rapporterar att det står en strid mellan två olika ministerier företrädda av var sina ministrar från olika sidor (s respektive cdu). Frågan är vem som skall bestämma över kolhanteringen som ju, precis som i USA, är en betydelsefull del lokalt.

Det behöver inte betyda något alls eftersom det tidigare funnits stor enighet över det politiska fältet om att Energiewende inte bara avser energin som sådan utan ännu mer avser industriutvecklingen. Och politiska revirstrider hör till i en koalition.

Men framväxten av populistpartier som alltid har enkla svar på allting och som drömmer om ett samhälle som aldrig funnits alternativt domineras av starka män sätter press på dem som försöker skapa något nytt.

Källa: Fourfact.se

Workshop kring affärsmodeller för energieffektivisering

Leave a Comment

I projekt Energitjänster arbetar EEF och Energimyndigheten för att undersöka hur fler företag kan lyckas med energieffektiviseringar genom att stimulera utveckling av energitjänster på marknaden. Projektet ingår i Energimyndighetens satsning för att stötta små och medelstora företag i deras energiarbete.

I projektet har en första omgång intervjuer med små eller medelstora bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, lokalhyresgäster och industrier genomförts. Syftet med intervjuerna har varit att få en bild av vilka behov olika kundgrupper har för att se om och hur energitjänster kan vara en väg framåt för att lyckas med energieffektiviseringar.

Resultaten och analyserna av dessa vill vi dela med branschorganisationer som representerar de branscher där leverantörer av energitjänster finns idag eller skulle kunna etablera sig.

För att komma vidare i arbetet behövs input och idéer på hur nya affärsmodeller skulle kunna se ut för att leverantörsföretagen i dessa branscher ska kunna möta de identifierade kundbehoven. EEF och Energimyndigheten anordnar därför en workshop kring detta den 10 januari kl 13:00-15:30 i EEFs lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Branschens input är extra viktig så här tidigt i projektet så vi hoppas du har möjlighet att komma!

Hör av dig till Linnéa Svanström (linnea.svanstrom@eef.se) om du vill delta!

Inlägget Workshop kring affärsmodeller för energieffektivisering dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Propositionen: ”Energiforskning med fokus på jämställdhet”

Leave a Comment

Regeringen har nu överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. Propositionen sammanfattar regeringens inriktning för forskning och innovation på energiområdet för åren 2017-2020. Insatserna ska främja innovation, tillväxt och export, samt lägga fokus på forskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– Sverige är en stark kunskapsnation och vi ligger redan långt fram vad det gäller omställningen till ett förnybart energisystem. Genom ett fortsatt starkt program för forskning och innovation på energiområdet ska vi behålla denna position. Det är viktigt för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål samtidigt som vi kan främja Sveriges ekonomiska utveckling och export, sade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på en pressträff.

Regeringens mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. En viktig pusselbit för att nå detta mål är det program för forskning och innovation på energiområdet som Energimyndigheten ansvarar för.

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att budgeten för programmet höjs med totalt 20 procent fram till 2020. Detta ger utrymme för bland annat mer tvärsektoriella och tvärvetenskapliga insatser, mer internationellt samarbete och en satsning på jämställdhet inom det framtida energisystemet.

– Vi kan inte bara ersätta gammal teknik med ny, vi måste modernisera och utveckla hela systemet. Vi behöver smarta system som bygger på aktiva kunder och producenter, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till Svenska Dagbladet.

– Mer kunskap och fler hållbara lösningar ger oss större möjligheter att möta framtidens utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som vi kan behålla tillväxt, sysselsättning och välfärd, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Inlägget Propositionen: ”Energiforskning med fokus på jämställdhet” dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se