Energieffektiv.com

Effektivisering på säkrare grund med en Energiunion?

EU håller på att skapa en ”Energiunion”. För att informera om detta och för att ”samråda om EU-kommissionens offentliga konsultationer” om Energieffektiviseringsdirektivet  och Förnybarhetsdirektivet  inbjöd Miljö- och energidepartementet nyligen till ett möte.

Energiunionen lär komma att domineras av behovet av försörjningstrygghet och utformas med fem ”dimensioner”:

 • Säkerhet
 • Integration (med fokus på konsumenter och regioner)
 • Effektivisering som ska vara utgångspunkten (”Efficiency first” är slagordet)
 • Minskade utsläpp av koldioxid (”Decarbornisation”)
 • Forskning/Innovation/Konkurrenskraft (EU ska bli världsledande)

Hur arbetet fortskrider kommer att rapporteras om i en ”State of the Energy Union” i november varje år. I den första rapporten i november förra året sades att effektivisering fordrade grundligt nytänkande (”Fundamental Rethinking”).

Vid mötet på Miljö- och energidepartementet föreslog EEF hur man skulle kunna ge ett innehåll åt begreppet ”grundligt nytänkande”. Till exempel skulle det kunna vara värdefullt att fundera över hur begreppet effektivisering kan ges en djupare innebörd

 • Kan man ta in effektiviseringens PLUS-värden (IEA Multiple Benefits)
 • Kan man nyttja erfarenheter från beteendeekonomin och skapa bättre styrmedel t.ex. ”nudges”
 • Vilken roll kan kretslopps- och delningsekonomi spela
 • Kan man utveckla servicebegreppet och göra bättre paket av olika åtgärder. Jag nämnde det brittiska exemplet med vindsröjning för att öka marknadsmottagandet för isolering
 • Vilka nya affärsmodeller kan vi finna (ex. UK Green Deal m.fl)

År 2016 kallas för ”The year of delivery” och Energiunionen har ett grovt schema för olika initiativ:

 • Februari (bl.a gas)
 • Andra kvartalet – priser och kostnader (för tillförsel?)
 • Juni (handeln med utsläppsrätter (ETS) och transporter)
 • Tredje kvartalet – effektiviseringspaket (mest om byggnadsdirektivet (EPBD))
 • November – State of the Energy Union 2
 • Slutet av året – förnybarhet och marknadsorganisation (“Market Design”)
 • Början på 2017 – Transporter

Sverige är för övrigt inget föregångsland när det gäller energieffektivisering tvärtemot vad som ofta förs fram. I en nyligen publicerad genomgång av hur Europas länder utvecklats, framgår att Sverige i fråga om effektivisering inte är bättre än övriga länder, snarare sämre Energy Efficiency Trends and Policies in the EU

/Hans Nilsson, ordf i EEF

Inlägget Effektivisering på säkrare grund med en Energiunion? dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

2016-01-18