Energieffektiv.com

Trenden med minskad elanvändning planar ut

Leave a Comment

Trots ännu en relativt varm vinter 2015 ökade elanvändningen i bostäder med fyra procent. Preliminära siffror visar dessutom att de senaste årens minskningar i industrisektorn avtar och vissa branscher ökar energianvändningen. Offentlig förvaltning, service, med mera minskade sin användning något. På totalen ser det ut som att trenden med minskande elanvändning är på väg att brytas, skriver Energimyndigheten.

–Vi ökar vår befolkning med drygt 100.000 människor om året och har för närvarande en hög BNP-tillväxt. Det är rimligt att det leder till en högre användning av el. El kan dessutom bidra till att göra många processer mer resurseffektiva. Det viktigaste är att vi kan minska vår användning av fossil energi för att nå de politiskt satta hållbarhetsmålen säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

”Den årliga el-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen” för år 2015 hittar du här. Publikationen innehåller data rörande produktion, ekonomi och nätverksamhet från cirka 800 företag i energibranschen.

Inlägget Trenden med minskad elanvändning planar ut dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Stridslarmet börjar redan anas

Leave a Comment

Onsdagen den 30 november börjar de första skärmytslingarna om EUs så kallad vinterpaket om energi. Redan börjar vi höra vapengnisslet. Det känns som en av Peter Englunds skildringar av forna dagars stridshandlingar. Procentsiffrorna kommer att vina runt öronen och i värsta fall blir det som i Englunds redogörelser att vi snart inte kan skilja vän från fiende i krutröken.

Hela paketet lär vara på 1300 sidor så det finns mycket att tvista om. Kan vi hoppas att huvudlinjen inte drabbas av något sammanbrott:
The Commission has repeatedly promised to put “energy efficiency first” in its Energy Union plan.

Källa: Fourfact.se

”50% effektivare energianvändning” – ett steg i rätt riktning!

Leave a Comment

År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det har regeringen kommit överens om med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
– Målsättningar är bara början – mål är till för att överträffas, kommenterar EEF:s ordförande Hans Nilsson.

– Överenskommelsen om 50 % effektivare energianvändningen till 2030 jämfört med 2005 är ett steg i rätt riktning. Målet är satt som ett ”intensitetsmål” (räknat som energianvändning i förhållande till BNP) och innebär att resultatet beror på den ekonomiska tillväxten och dess karaktär, anser EEF.

– Påståendet att det nya svenska målet skulle vara i linje med EU:s som innebär 30 % minskad energianvändning är inte korrekt, utan det pekar mera mot en nivå som ligger på två tredjedelar av EU:s ambition.

– Men som det heter i det gamla ordspråket ”även om krafter saknas skall den goda vilja berömmas”! Det nya svenska målet är en klar ambitionshöjning i förhållande till vad som tidigare gällt och det är glädjande att det finns politiskt samförstånd över blockgränserna för att göra målet till verklighet.

– För oss alla som arbetar med att realisera de enorma potentialer till effektivare användning som finns på marknaden, men som inte tillräckligt uppmärksammats och utnyttjats är det nya målet en bekräftelse och uppmaning. Målsättningar är bara början – mål är till för att överträffas, framhåller EEF.

Inlägget ”50% effektivare energianvändning” – ett steg i rätt riktning! dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Nya regler om byggnaders energianvändning

Leave a Comment

En byggnads energiprestanda bör både mätas och beräknas. Boverket har tagit fram nya regler för att förtydliga hur en byggnads energiprestanda ska bestämmas utifrån ett normalt brukande. Reglerna gäller när en byggnads energiprestanda bestäms vid tillämpningen av byggreglerna och när energideklarationer görs.

En byggnads energiprestanda ska bestämmas utifrån en normal användning av byggnaden. I den nya föreskriften, Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, framgår hur detta ska göras.

Boverket har även infört krav i Boverkets byggregler om att en byggnads energiprestanda ska verifieras. De nya reglerna om normalt brukande ska tillämpas vid verifieringen. Precis som i dag rekommenderar Boverket att byggherren mäter energianvändningen.

Även energiexperter ska använda de nya reglerna om normalt brukande när de bestämmer en byggnads energiprestanda i en energideklaration. Det ger en förbättrad möjlighet att jämföra energideklarationer för olika byggnader med varandra.

Föreskriften träder i kraft den 15 december 2016.

EEF vill ha kvar krav på mätning

BEN – Om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

Boverkets byggregler

Inlägget Nya regler om byggnaders energianvändning dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Energi och vatten hänger ihop (ett mindre känt samband)

Leave a Comment

IEAs World Energy Outlook (WEO 2016) har ett speciellt kapitel om hur sambandet mellan energi och vatten ser ut. I båda riktningarna – vissa typer av energiomvandling behöver vatten och vattenanvändningen fordrar energi. I observationerna (highlights) skriver man:

Switching to a lower carbon pathway could, if not properly managed, exacerbate water stress or be limited by it. While withdrawals in the 450 Scenario are 12% lower in 2040 compared with the New Policies Scenario, consumption is 2% higher due to more biofuels production and the deployment of concentrating solar power, carbon capture and storage and nuclear power – each of which can be water intensive.

Man skiljer på vattenbehov (avledning – withdrawal) och vattenkonsumtion. Många (men inte alla) metoder för förnybar energi är vattensnåla men kärnkraft och koldioxidavledning (CCS) är det inte.

Over the next 25 years there is a general shift towards more water-intensive energy and energy-intensive water. But there are options available to avoid potential stress points by integrating energy and water policies and infrastructure, tapping the energy embedded in wastewater, improving the efficiency of the water and energy sector, and using alternative water sources in the energy sector.

Ja gott folk! Det syns väl tydligt att det finns ETT överlägset sätt att hantera problemen – eller hur? Effektivare energianvändning!

Källa: Fourfact.se

Missnöjets kalla vinter

Leave a Comment

Vi väntar på EUs vinterpaket och redan luftas missnöjet. Det finns farhågor att fossilanvändning, kol för att hålla reservkapacitet i elsystemet, skall få konstgjord andning. Men frågan är om det är en stor sak? Reservkapacitet har alltid funnits i kraftsystemet oftast i form av olja men då bara som reserv och för användning några få timmar per år.

Det är mera troligt att reservkapaciteten i det framtida systemet kommer att utgöras av dels batterier och dels flexibilitet i användningen (så kalla Demand Response). Euractiv visar att batterilösningen är intressantare än kolvarianten. Och hur man än väljer så är demand response ännu billigare och enklare.

Så, för att travestera Shakespeare, Kanske vårt missnöjes kalla vinter snart förbyts i somrig glädje av ett uthålligt (och modernt) energisystem?!

Källa: Fourfact.se

Alla vakna nu?

Leave a Comment

World Energy Council (WEC) har nu också de upptäckt att “energy efficiency is the first fuel”! Det framgår av deras senaste rapport “ENERGY EFFICIENCY : A STRAIGHT PATH TOWARDS ENERGY SUSTAINABILITY”.

WEC har sedan snart ett sekel huvudsakligen varit inriktat på energitillförsel men har under en tid publicerat nyttig information om energisystemens tillstånd i världen även i frågor om uthållighet och säkerhet i sina “Trilemma”-rapporter. I en historieteckning vid deras 90-årsjubileum 2013 noterades deras svårigheter att se till den andra delen av energisystemet:
….. power and fuel supply industries’ (would) produce a report in favour of increasing energy supplies rather than prioritising reducing demand and increasing efficiency….

Därför är det välkommet att de nu gör det även om deras rekommendationer är nattståndna och inte tyder på någon djupare insikt i ämnet. Men någonstans måste man ju börja så det här är välkommet

 Energy prices should closely reflect the real cost of supply. The countries should set deadlines for a gradual energy pricing reform.
 Consumers need to be better informed. It is necessary to simplify messages on energy efficiency to reach the majority of consumers.
 New technologies, including smart meters and billing offer attractive benefits and their wide introduction should be supported by policies.
 Innovative financing tools need to be widely introduced to reduce the public spending on financial and fiscal incentives.
 Control over implementation and evaluation of policies and measures are fundamental to the policies success.
 Regulations must be regularly reviewed and strengthened if necessary, and labelling and MEPS should be regularly revised and upgraded.
 The development of international or multi-national standards can help enhance international and regional cooperation, in addition to regional testing and harmonisation of equipment testing standards and facilities. International energy fora should be used to exchange experiences to benchmark policies and identify best practices.

 

 

Källa: Fourfact.se

Sök stöd för energikartläggning

Leave a Comment

Att genomföra en energikartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet.Nu kan de företag som inte omfattas av lagen om energikartläggning få ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning.

Små och medelstora företag och organisationer kan söka stöd för att genomföra en energikartläggning. Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Ett företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Energikartläggningen ska uppfylla vissa kriterer för att bli godkänd men behöver inte utföras av en certifierad energikartläggare.

Dessa företag kan söka energikartläggningsstöd

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd, även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar, som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka stödet. En energikartläggare kan också ansöka om stödet för sin kunds räkning.

·        Mer information om stödet och hur du ansöker finns på Energimyndighetens hemsida

·        Företag kan kontakta sitt regionala energikontor för att få hjälp före, under och efter energikartläggningen. Energikontoret kan också hjälpa till med att söka stödet.

Inlägget Sök stöd för energikartläggning dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Stöd för fördjupade studier av energianvändningen

Leave a Comment

Visade energikartläggningen på åtgärder som kräver investeringar? Vill ni eller era kunder jobba mer systematiskt med energifrågan? Vill ni utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar? Nu kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

För att kunna söka stödet ska företaget ha genomfört en energikartläggning som motsvarar de krav som energimyndigheten ställer för att vara berättigad till energikartläggningsstöd. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsult eller utrustning. Stöd för inköp av utrustning ges enbart för utrustning som krävs för att genomföra den fördjupade studien.

Exempel på områden företag kan söka bidrag för är:

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Inlägget Stöd för fördjupade studier av energianvändningen dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se