Energieffektiv.com

Pojkdrömmar eller luftslott?

Leave a Comment

“Den nya typen av kärnreaktorer står nära kommersialisering.” (fjärde generationens kärnkraftsreaktorer)
Så skriver IF Metalls ordförande i Dagens Industri som en uppföljning på chefredaktörens inlägg dagen innan. Man får nog anta att båda inläggen varit i någons säck innan de hamnat i tidningens påse. Vad man kan konstatera är att båda är lika oinformerade om teknik och ekonomi på energiområdet.

Fjärde generationens reaktorer kan komma i demonstration(inte kommersialiserade) tidigast kring 2020 enligt OECD med en möjlig kommersialisering tidigast efter 2030.

Dagens mest avancerade reaktorer (generation 3+) dras med enorma kostnadsöverskott och förseningar. Olkiluoto i Finland är minst 9 år försenad och mer än 100% dyrare. Flammanville i Frankrike dras i samma riktning.

DIs chefredaktör förundras över teknikens utvecklingsmöjligheter när hans skriver:
Solenergin har tagit osannolika steg framåt under de senaste åren och bedöms snart vara globalt konkurrenskraftig. Det visar hur snabbt förutsättningarna kan ändras och att man bör vara öppen för ny teknik.

Stegen som solenergin tagit är inte ett dugg osannolika utan en följd av kommersialisering och marknadens lärande vilket för den intresserade kan avläsas i “lärkurvorna”. Redaktören är sannolikt inte riktigt klar över hur marknaderna fungerar när han hoppas att det bara är att vara “öppen för ny teknik”. I synnerhet att “lärhastigheten” för kärnkraft kan antas vara betydligt lägre än för solenergi.

Men det allvarliga med herrarnas drömmar om teknisk utveckling är att de därmed tittar åt fel håll! I synnerhet borde Metalls ordförande vara mera öppen för att hans medlemmar kan dra stor nytta av betydligt billigare satsningar på energieffektvisering och förnybar energi. Satsningar som dessutom säkerställer att elpriserna hålls låga, säkerheten i systemet ökar och framtids-, exportmöjligheterna ökar.

Vi (pojkar) har alltid fascinerats av ny spännande teknik men det är lite svårt att förstå varför den måste vara av Jules Vernekaraktär (resa till Jordens medelpunkt) snarare än Astrid Lindgren (Alla vi barn i Bullerbyn)?!

Källa: Fourfact.se

Platser kvar i februari för energikartläggare

Leave a Comment

Energimyndigheten välkomnar dig som praktiskt utför energikartläggningar med finansiering från Energimyndighetens nya energikartläggningsstöd för små och medelstora företag.

Under februari är det tre träffar inbokade i Umeå, Malmö och Göteborg. Anmäl dig nu! Det finns ett fåtal platser kvar. Vill du hellre delta i ett webbinarium – anmäl ditt intresse.

Läs mer och anmäl dig här

Inlägget Platser kvar i februari för energikartläggare dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Småskaliga producenter av solcellsel bildar delningsnätverk

Leave a Comment

Batterier i hemmet för vanliga solcellsägare kan på sikt skaka om elbranschen. Det tror det tyska företaget Sonnen som bygger batterisystem åt solcellsägare i behov av att lagra el. Under våren kommer Sonnen att starta ett nätverk för småproducenter i Tyskland. Liknande nätverk finns redan i Nederländerna och USA.

Ett så kallat delningsnätverk skulle kunna avlasta det fasta elnätet och på sikt revolutionera elmarknaden.

– Våra kunder kan dela sin egenhändigt producerade elström med varandra. Det är lite som AirBnB fast för elmarknaden, säger Philipp Schröder, vd på Sonnen i reportaget i Klotet på Sveriges radio.

Elström från solceller fungerar så att användarnas smarta lagringsbatterier kommunicerar med varandra. De har alla tillgång till väderprognoser och kan i förväg räkna ut hur mycket solcellerna på taket kommer att producera. Om batteriet är på väg att bli tomt så skickas automatiskt en begäran om att köpa in el från en annan medlem, som bor någon annanstans där solen för tillfället lyser starkt.

Förlorarna i den här nya så kallade delningsekonomin för elström är de traditionella elbolagen. Sonnens vd Philipp Schröder har en tydlig vision, en verklig energiomställning med 100 procent förnybart och, som han säger, där vi avskaffar de traditionella energibolagen.

Inlägget Småskaliga producenter av solcellsel bildar delningsnätverk dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Miljonprogrammet behöver energieffektivisering

Leave a Comment

Ge stöd till fastighetsägare som förbättrar energiprestanda vid renoveringar. Det var budskapet från EEF, HSB och SGBC (Sweden Green Building Council) när man uppvaktade Närings- samt Miljö- och Energidepartementen i början av januari.

I budgeten för 2016 finns 1 miljard avsatt för stöd till ”Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer”. Stödet fortsätter med samma årliga belopp under åren 2017-2019. Utgångspunkter för EEF, HSB och SGBC när stödet utformas är att:

 • innemiljön inte äventyras
 • det utmanar fastighetsägare att gå längre än man annars hade gjort
 • helhetstänkande och långsiktighet premieras
 • resultaten går att följa upp
 • lärandet (både i processer och teknik) tas tillvara

Det är även en fördel om befintliga regler/system kan utnyttjas och att stödet samverkar med redan befintliga styrmedel för energieffektivisering.

Vårt gemensamma förslag till departementen var att använda systemet för energideklarationer som bas. Systemet har visserligen fått kritik men vi anser att bristerna måste rättas till, så att vi får verklig nytta av systemet, om det ska finnas kvar. För att söka stöd bör en giltig energideklaration finnas med förslag på åtgärder. Är deklarationen undermålig, till exempel utan åtgärdsförlag, kan den behöva göras om/revideras.

Efter genomförda åtgärder görs en förenklad energideklaration där endast energiprestanda fastställs. Stöd betalas ut i relation till hur mycket energiprestanda har förbättrats.

Förslaget till stöd utformas under våren och en hearing kommer att genomföras för att få in synpunkter från branschen.

Inlägget Miljonprogrammet behöver energieffektivisering dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Avancerad energiteknik

Leave a Comment

Navigant research publicerar en årlig marknadsrapport för det som de kallar ADVANCED ENERGY. Det är glädjande att de inte bara behandlar de traditionella segmenten med olika slags energitillförsel utan även tar med energianvändning i byggnader, transport och industri och att det är på dessa teknikområden som tillväxten är kraftigast.

Globalt sett handlar marknaden för avancerad teknik enligt rapporten på 1,3 trillioner USD (en amerikansk trillion är en svensk billion). På byggnadssidan har man växt 12% under det senaste året och 40% under de senaste 3 åren. Starkast på renoveringar och nollenergibyggnader (zero net energy).

Building Efficiency is the third largest advanced energy segment globally, with an estimated $209.5 billion in revenue in 2014, at 12% growth over 2013 worldwide and the largest segment in the U.S. market – for the firsttime in our four years of coverage – at $60.1 billion.

Lighting is the largest Building Efficiency subsegment with estimated revenue of $103 billion in 2014 (Table 5.1), led by commercial energy efficient lighting at $54 billion. Residential energy efficient lighting (REEL) is a new product category added in this year’s report. With revenue of $44 billion in 2014, REEL is Building Efficiency’s second largest product category globally and the largest category in the U.S. market, at $9.7 billion. Even excluding this new product category, Building Efficiency experienced the strongest four-year growth of any
segment globally, up 40% compared to 2011.

Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) is now the second largest subsegment with $58 billion in revenue last year. The Building Envelope subsegment grew 18% to an estimated $18.7 billion in revenue, driven by commercial and residential energy efficient retrofits, as well as zero net energy buildings (ZNEBs). Building Design followed with $15.5 billion, up 12%, led by commercial energy efficient retrofit services, and $2.4 billion in building information modeling, up 18% over 2013 and 59% compared to 2011.

Samma källa har också låtit göra en katalog över olika tekniska lösningar som faller inom kategorin att vara avancerade. Den är ganska kul men man ser även vid en snabb läsning att det finns flera med svenskt ursprung som borde ha varit med! Kolla själv!

Det är också glädjande när man som denna bloggsida drar sig till minnes hur DN för 10 år sedan talade om “vedsamhälle” och återgång till hästar i jordbruket när de raljerade med oss som talade om effektivisering och förnybart!

Källa: Fourfact.se

På en plats nära dig!?

Leave a Comment

Lokalsamhället (regioner och kommuner) kommer kanske att ha en större roll än nationerna när det gäller att uppfylla (och överträffa) klimatmålen. En gruppering som då och då låter tala om sig är den så kallade C40-gruppen som en gång i tiden startades av Bill Clinton. De har genomfört en stor mängd åtgärder och försöker nu finna former att lära av varandra och att finna nya vägar framåt. Man kan också följa dem på en blogg på deras sida.

The road from COP21 is now clear because we understand very concretely the further action cities can take to make a global impact in tackling climate change,” said C40 Chair Mayor of Rio de Janeiro Eduardo Paes. “The leadership of cities is unequivocal, but there is no question that barriers remain – the most significant being access to finance and a need for greater governmental co-ordination.

Men skall sanningen fram så är deras rapport ganska svårforcerad. Författarna har haft stora ambitioner att göra syntes av sina erfarenheter hitintills men det verkar vara mest användbart för interna bruk och för att finna en egen struktur i kommande åtgärder.

För en utomstående finns dock en samling av fallstudier som kan vara användbar för att se vad andra har gjort och som man kanske kan utnyttja lokalt.

 

Källa: Fourfact.se

Effektivisering på säkrare grund med en Energiunion?

Leave a Comment

EU håller på att skapa en ”Energiunion”. För att informera om detta och för att ”samråda om EU-kommissionens offentliga konsultationer” om Energieffektiviseringsdirektivet  och Förnybarhetsdirektivet  inbjöd Miljö- och energidepartementet nyligen till ett möte.

Energiunionen lär komma att domineras av behovet av försörjningstrygghet och utformas med fem ”dimensioner”:

 • Säkerhet
 • Integration (med fokus på konsumenter och regioner)
 • Effektivisering som ska vara utgångspunkten (”Efficiency first” är slagordet)
 • Minskade utsläpp av koldioxid (”Decarbornisation”)
 • Forskning/Innovation/Konkurrenskraft (EU ska bli världsledande)

Hur arbetet fortskrider kommer att rapporteras om i en ”State of the Energy Union” i november varje år. I den första rapporten i november förra året sades att effektivisering fordrade grundligt nytänkande (”Fundamental Rethinking”).

Vid mötet på Miljö- och energidepartementet föreslog EEF hur man skulle kunna ge ett innehåll åt begreppet ”grundligt nytänkande”. Till exempel skulle det kunna vara värdefullt att fundera över hur begreppet effektivisering kan ges en djupare innebörd

 • Kan man ta in effektiviseringens PLUS-värden (IEA Multiple Benefits)
 • Kan man nyttja erfarenheter från beteendeekonomin och skapa bättre styrmedel t.ex. ”nudges”
 • Vilken roll kan kretslopps- och delningsekonomi spela
 • Kan man utveckla servicebegreppet och göra bättre paket av olika åtgärder. Jag nämnde det brittiska exemplet med vindsröjning för att öka marknadsmottagandet för isolering
 • Vilka nya affärsmodeller kan vi finna (ex. UK Green Deal m.fl)

År 2016 kallas för ”The year of delivery” och Energiunionen har ett grovt schema för olika initiativ:

 • Februari (bl.a gas)
 • Andra kvartalet – priser och kostnader (för tillförsel?)
 • Juni (handeln med utsläppsrätter (ETS) och transporter)
 • Tredje kvartalet – effektiviseringspaket (mest om byggnadsdirektivet (EPBD))
 • November – State of the Energy Union 2
 • Slutet av året – förnybarhet och marknadsorganisation (“Market Design”)
 • Början på 2017 – Transporter

Sverige är för övrigt inget föregångsland när det gäller energieffektivisering tvärtemot vad som ofta förs fram. I en nyligen publicerad genomgång av hur Europas länder utvecklats, framgår att Sverige i fråga om effektivisering inte är bättre än övriga länder, snarare sämre Energy Efficiency Trends and Policies in the EU

/Hans Nilsson, ordf i EEF

Inlägget Effektivisering på säkrare grund med en Energiunion? dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se